Archív

Category Archives: O nás

AA TERRA ANTIQUA, s.r.o.

AA TERRA ANTIQUA, s.r.o.

O nás0 comments

AA TERRA ANTIQUA je prvá súkromná spoločnosť na Slovensku, ktorá realizuje všetky druhy archeologických výskumov.

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.

AA TERRA ANTIQUA vykonáva archeologický výskum v zmysle zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry SR .

Záchranný archeologický výskum je nevyhnutné vykonať pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. Záchranný výskum je predstihovým opatrením vykonávaným na záchranu archeologických a iných historických nálezov predpokladaných v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby.

O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR. Náklady na výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky alebo stavebník.

Ministerstvo kultúry SR udelilo spoločnosti AA TERRA ANTIQUA oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu prostredníctvom fyzickej osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou v zmysle uvedeného zákona. Vedúcim archeologického výskumu spoločnosti AA TERRA ANTIQUA bol PhDr. Václav Hanuliak, v súčasnosti výskum vedie Mgr. Peter Mosný.

Pre archeologický výskum spoločnosti AA TERRA ANTIQUA je za Archeologickú radu (odborný poradný a koordinačný orgán Ministerstva kultúry SR pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a náleziská) ustanovený garant PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Skúsenosti a kvalita

Skúsenosti a kvalita

O nás0 comments

Od roku 2006 realizovala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA desiatky archeologických prieskumov po celom Slovensku.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

O nás0 comments

Naše pracoviská po celom Slovensku vedia rýchlo a flexibilne reagovať na Vašu požiadavku. Neváhajte, kontaktujte nás.