Naši archeológovia-old

Náš tím

Náš pracovný tím je tvorený archeológmi s odborným zameraním na praveké, stredoveké, ako aj novoveké obdobie ľudských dejín. Pracovníci disponujú vynikajúcimi praktickými skúsenosťami z viacerých archeologických výskumov doma alebo v zahraničí. Pri realizovaní výskumov využívajú len  najmodernejšie metódy odkryvu a dokumentácie archeologických nálezov.

Do kolektívu našej spoločnosti patria technici a špecialisti na reštaurovanie a konzerváciu archeologických nálezov. Okrem nich spolupracujeme s odborníkmi z oblasti antropológie, archeozoológie a archeobotaniky, ktorých úlohou je spracovanie organického archeologického materiálu.

Začínali sme spolu:

PhDr. Václav Hanuliak

Už nie je medzi nami, na spoločné začiatky nikdy nezabudneme.
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedry archeológie (1973).
Od roku 1972 ako odborný výskumný pracovník Liptovského múzea v Ružomberku realizoval záchranné a predstihové archeologické výskumy, ktoré dopĺňali poznatky o pravekom, ranohistorickom a stredovekom osídlení Liptova (včasnostredoveké slovanské sídlisko z 9. – 11. storočia v Liptovskom Michale a v Liptovských Matiašovciach, zaniknutá stredoveká dedina Svätý Štefan s kostolom z 13. storočia v katastri obce Veterná Poruba, zaniknutý Kostol sv. Ducha s priľahlým pohrebiskom v Komjatnej).

K najväčším výskumom v regióne patrilo odkrývanie zaniknutého hradu Liptov z 13. – 15. storočia v katastri obce Liptovská Sielnica na kóte Sestrč vo výške 999,6 m n. m.

V 80. rokoch pracoval v tíme PhDr. Karola Pietu, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre na skúmaní keltského hradiska na vrchu Havránok v Liptovskej Mare.

Od roku 1984 ako zamestnanec Pamiatkového ústavu, regionálneho strediska v Banskej Bystrici, realizoval výskumy na týchto lokalitách:

  • zaniknutý kláštor minoritov v Slovenskej Ľupči
  • zaniknutý románsky kostolík v Dvorníkoch (Hontianske Tesáre)
  • zaniknutý románsky Kostol sv. Petra na polohe Na Petre neďaleko Krupiny
  • poloha Bašta na Vígľašskom zámku – archeologický objav architektonických zvyškov protitureckej vartovky
  • v rokoch 1990 a 1991 sa zúčastnil archeologického výskumu rímskeho tábora Carnuntum pri Hainburgu v Rakúsku, ktorý viedol Dr. Kandler z rakúskej akadémie vied

Od roku 1992 viedol systematický archeologický výskum jedného z najrozsiahlejších zaniknutých hradov v Európe – hradu Starý Zvolen (Pustý hrad) vo Zvolene. Popri tomto výskume a priebežných konzervačných úpravách odkrytej hradnej architektúry realizoval aj predstihové a záchranné výskumy v pamiatkovej zóne vo Zvolene.

Výsledky výskumnej činnosti publikoval v odborných domácich a zahraničných periodikách (Archaeologia historica, AVANS, Študijné zvesti, Pamiatky a múzeá) a v populárno-vedeckých časopisoch.