O nás

AA TERRA ANTIQUA

Naša spoločnosť vykonáva archeologický výskum v zmysle zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry SR.

Záchranný archeologický výskum robíme pri stavbách a hospodárskej činnosti, kde predpokladáme ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. Je to preventívne opatrenie, ktoré vykonávame na záchranu historických artefaktov, ktoré by sa mohli nachádzať v zemi, pod vodou alebo v hmote stavieb.

O tom, či je nevyhnutné uskutočniť záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR. Náklady výskumu hradí vlastník kultúrnej pamiatky alebo stavebník. 

Archeologický výskum

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.

Oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu dostala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA od Ministerstva kultúry SR. Výskum pôvodne viedol PhDr. Václav Hanuliak. Súčasným vedúcim je Mgr. Ján Haruštiak. Garantom našej spoločnosti za Archeologickú radu je PhDr. Karol Pieta, DrSc.

 

Oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu dostala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA od Ministerstva kultúry SR. Výskum pôvodne viedol PhDr. Václav Hanuliak. Súčasným vedúcim je Mgr. Ján Haruštiak. Garantom našej spoločnosti za Archeologickú radu je PhDr. Karol Pieta, DrSc….
Oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu dostala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA od Ministerstva kultúry SR. Výskum pôvodne viedol PhDr. Václav Hanuliak. Súčasným vedúcim je Mgr. Ján Haruštiak. Garantom našej spoločnosti za Archeologickú radu je PhDr. Karol Pieta, DrSc.