Archeologický výskum Obchodné centrum Martin

    V priebehu mesiaca marec 2011, sa uskutočnila na stavbe „Obchodné centrum Martin, časť Košúty“ druhá etapa archeologického výskumu. Plocha na ktorej sa realizoval v prvej etape predstihový archeologický výskum a v druhej etape záchranný archeologický výskum, je situovaná oproti supermarketu cez hlavnú cestu, až po železničnú trať. Južne od záujmovej plochy sa nachádza Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

    V roku 2010 bola vykonaná prvá etapa predstihového archeologického výskum a síce sondážnou metódou, kedy sa podarilo zachytiť tri pozitívne sa javiace objekty. Nálezový materiál, ktorý sa viazal k dvom z týchto objektov predstavovali hlavne zvyšky mazanice a fragmenty črepov zdobené viacnásobnou vlnovkou na základe ktorých, sa objekty datovali do obdobia stredoveku.

    V druhej etape výskumu sa sledovala skrývka ornice na ploche cca 400 m2 a zároveň sa vykonal plošný odkryv zistených objektov. Pozitíve bol potvrdený len objekt O3/3, ktorý predstavuje štruktúru stredovekej viacfázovej pece, s bližšie nekonkretizovanou formou účelu a to vzhľadom na absenciu špecifických nálezov, s výnimkou ojedinelých fragmentov keramiky, mazanice a pozostatkov prepáleného dreva. Pec bola zahĺbená do štrkového podložia, sfarbeného vysokou teplotov do červena, miestami bordova.

    Vzhľadom na rozsah výskumu je lokalita nálezovo chudobná. Pri sťahovaní ornice sa ojedinele vyskytli fragmenty keramiky, kovové predmety ale prevažne odpadový materiál z nedávnych čias. Vzhľadom na bohaté nálezy na lokalitách v bezprostrednej blízkosti nami sledovanej plochy, by bolo odvážne datovať lokalitu na základe jediného pozitívneho objektu, preto zadatujeme len objekt samotný a síce na obdobie stredoveku, 12.-14. stor.