Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany

  +

  Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie a v priestore základových rýh dvoch rodinných domov.

  V rámci stavebnej plochy bolo preskúmaných 31 zahĺbených objektov, ktoré reprezentujú časť sídelnej aglomerácie badenskej kultúry z obdobia eneolitu. Okrem pravekých objektov bol archeologickým výskumom preskúmaný aj jeden kostrový hrob, ktorý možno zaradiť do obdobia stredoveku. Jednotlivé archeologické štruktúry môžu byť rozdelené na obytné objekty a sídliskové jamy presnejšie neurčenej funkcie. Osobitnú skupinu reprezentuje nález ojedinelého kostrového hrobu.

  Obytné objekty – chaty – možno charakterizovať ako rozmerné jamy prevažne nepravidelného pôdorysu. Ich rozmery variovali v rozmedzí 1,6 – 2,14 x 2,98 – 4,28 m. Chaty boli vnútorne členené. V dvoch prípadoch boli v ich rámci zistené menšie jamy, ktoré boli situované v západnej polovici chát. Súčasťou chát boli ohniská, ktoré boli preskúmané v prípade objektov 6 a 10/11.

  V rámci plochy výskumu bolo identifikovaných 24 výkopov, ktoré môžu byť klasifikované ako sídliskové jamy. V ich prípade ide prevažne o výkopy nepravidelného tvaru, ktoré boli v rámci skúmanej plochy identifikované v troch zoskupeniach. Prvé zoskupenie bolo identifikované vo východnej časti skúmanej plochy – objekty 1 – 4. Druhé zoskupenie možno lokalizovať na približný stred plochy výskumu. Sídliskové jamy 5, 13, 14, 15, 16 boli situované v blízkosti objektov interpretovaných ako obytné – objekty 6, 7 a 17. Tretie zoskupenie sídliskových jám možno lokalizovať na západnú časť plochy výskumu. Ide o objekty 8, 9, 18, 19/20, 21, 22, 23 ,23, 24, 25, 26, 27. V blízkosti uvedených jám bol identifikovaný objekt, ktorý možno interpretovať ako chatu – objekt 10/11.
  Kostrový hrob identifikovaný po stiahnutí ornice bol v minulosti pravdepodobne výrazne narušený orbou. Z tohto dôvodu nebola v rámci hrobu zistená kompletná lebka pochovaného jedinca. Identifikovať bolo možné len fragmenty čeľuste a nosovej kosti. Ostatné časti kostry boli vo väčšej miere neporušené. Jedinec bol do hrobu uložený v natiahnutej polohe na chrbte s hornou časťou tela orientovanou na západ. V ľavej ruke mal jedinec vložený železný nôž.

  V rámci 31 archeologických objektov bolo identifikovaných 1206 hnuteľných archeologických nálezov, ktoré možno roztriediť do kategórie keramické nálezy, mazanica, zvierací osteologický materiál, ľudský osteologický materiál a drobné predmety.

  Celkovo bolo zozbieraných 1019 fragmentov keramiky. Markantné sú predovšetkým nálezy kompletne alebo z väčšej časti zachovaných nádob. Tieto boli identifikované v rámci objektov 5, 17 a 18. Predbežne boli v rámci typologickej škály rozpoznané prevažne hrubostenné hrncovité nádoby. Vo výraznej miere je však zastúpený aj tenkostenný riad ako šálky, džbánky, ako aj rôzne misy a amfory. Okrem keramiky boli v objektoch zistené úštepy drobnej kamennej industri, ako aj hlinené prasleny.

  Výskum na predmetnej lokalite potvrdil prítomnosť rozsiahleho sídliska badenskej kultúry. V priebehu skúmania bolo na ploche budúcej prístupovej komunikácie identifikovaných 32 archeologických objektov z toho jeden včasnostredoveký kostrový hrob.

  Na základe povrchovej prospekcie, ako aj spracovania dostupných satelitných snímok predstavuje časť preskúmaného sídliska len torzo skutočnej plochy osídlenia. Nálezy možno lokalizovať aj mimo skúmanej plochy, čo bolo potvrdené aj vo výkopoch pre základové ryhy na parcelách 1545/32 a 1545/33, kde boli identifikované nehnuteľné archeologické objekty. Na základe týchto zistení možno prítomnosť ďalších nálezov predpokladať na celom priestore polohy Hrby, čo potvrdzujú aj ústne informácie obyvateľov okolitých domov.