Výskum odkryl techniku stavby hradu Ľupča

    Počas rekonštrukcie južnej hradby dolného nádvoria hradu Ľupča, bol realizovaný archeologický výskum, ktorého výsledkom je zdokumentovanie postupu stavebných prác pri jej budovaní.

    Počas zemných prác bola odkrytá interiérová strana hradby, na ktorej boli viditeľné statické poruchy  / praskliny / vyvolané tlakom zeminy nadložia. Účelom prác bola obnova a statické zabezpečenie objektu, ktorý svojou hmotnosťou ohrozoval časť podhradia.

    Významnou časťou prác bola možnosť oboznámenia sa s technikou stavebných postupov ako aj skladbu použitého stavebného materiálu. Dokumentované boli  pozostatky – otvory, po drevných nosníkoch stavebného lešenia. V tomto prípade sa odkryli tri súvislé, ale nerovné trasy, pochôdznej časti lešenia ktoré bolo budované súčasne s výstavbou muriva hradby.

    Výstavba južnej hradby dolného nádvoria sa datuje do začiatku 17. storočia. Nálezmi a ich stratigrafiou sa dokumentoval stav pred výstavbou a to v priestoroch budovy, vysunutého bastiónu. Vo svahu pod touto fortifikačnou architektúrou sa nachádzali vrstvy zeminy premiešané fragmentmi keramických črepov datovaných do 15-16. storočia. V horných vrstvách sa ojedinele nachádzali zlomky novovekej a súčasnej, kuchynskej keramiky. Výskum potvrdil predpokladané obdobie vzniku opevnenia ako aj stav pred jej vybudovaním.