Poznatky o urbanizme Ružomberka v 19. stor.

    V priebehu septembra až decembra 2010 bol na stavebnej ploche nákupno – zábavného centra Aupark v Ružomberku realizovaný záchranný archeologický výskum. Ploche je situovaná v mestskej pamiatkovej zóne medzi ulicami Podhora na západe a Hurbanova na východe.

    Výskumom boli odkryté základové murivá a pivnice budov obytného a hospodárskeho charakteru. Tieto objekty je možné stotožniť so stavbami na katastrálnej mape mesta Ružomberok z roku 1860. Ich datovanie možno potvrdiť na základe nálezov mincí prevažne z druhej polovice 19. stor. Predpoklad staršieho osídlenia bol doložený len sporadicky. Na prevažnej ploche výskumu boli jedinými archeologickými nálezmi relikty z obdobia 19. – 20. stor. Za chronologicky staršie môžeme považovať torzá murív zistené pod úrovňou obytného domu 2 a 3.

    Medzi dôležité nálezy patria dve kamenné studne, ako aj pozostatky chodníka z riečnych okruhliakov. Popri nich boli zistené viaceré keramické nálezy a škálu artefaktov dopĺňajú hlinené fajky nájdené na rôznych miestach plochy výskumu.
    Výskum v Ružomberku predstavuje jeden z mála uskutočnených v tomto meste. Jeho výsledky priniesli nové poznatky o charaktere stavieb a urbanizme mesta v priebehu 19 stor.