PhDr. Václav Hanuliak

Začínali sme spolu

PhDr. Václav Hanuliak

Bohužiaľ už nie je medzi nami, no na spoločné začiatky nikdy nezabudneme.

Štúdium archeológie absolvoval v roku 1973 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1972 pôsobil ako odborný výskumný pracovník Liptovského múzea v Ružomberku. Realizoval záchranné a predstihové archeologické výskumy, ktoré doplnili poznatky o pravekom, ranohistorickom a stredovekom osídlení Liptova. Jedným z najväčších výskumov v regióne bolo odkrývanie zaniknutého hradu Liptov z 13. – 15. storočia, v katastri obce Liptovská Sielnica.

V 80. rokoch pracoval v tíme PhDr. Karola Pietu, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre na skúmaní keltského hradiska na vrchu Havránok v Liptovskej Mare. Neskôr sa ako zamestnanec Pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici podieľal na výskumoch kláštora minoritov v Slovenskej Ľupči, románskeho kostolíka v Dvorníkoch a ďalších dôležitých archeologických projektoch.

Výsledky výskumnej činnosti publikoval v odborných domácich a zahraničných periodikách (Archaeologia historica, AVANS, Študijné zvesti, Pamiatky a múzeá) a v populárno-vedeckých časopisoch.

V rokoch 1990 a 1991 sa zúčastnil archeologického výskumu rímskeho tábora Carnuntum pri Hainburgu v Rakúsku, ktorý viedol Dr. Kandler z rakúskej Akadémie vied.

Od roku 1992 viedol systematický archeologický výskum jedného z najrozsiahlejších zaniknutých hradov v Európe – hradu Starý Zvolen (Pustý hrad) vo Zvolene. Okrem toho realizoval aj predstihové a záchranné výskumy v pamiatkovej zóne vo Zvolene