O nás old

AA TERRA ANTIQUA je prvá súkromná spoločnosť na Slovensku, ktorá realizuje všetky druhy archeologických výskumov.

[alert_green]Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.[/alert_green]

AA TERRA ANTIQUA vykonáva archeologický výskum v zmysle zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov na základe oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry SR .
[alert_green]Záchranný archeologický výskum je nevyhnutné vykonať pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. Záchranný výskum je predstihovým opatrením vykonávaným na záchranu archeologických a iných historických nálezov predpokladaných v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby.[/alert_green]
O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR. Náklady na výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky alebo stavebník.

Ministerstvo kultúry SR udelilo spoločnosti AA TERRA ANTIQUA oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu prostredníctvom fyzickej osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou získanou v zmysle uvedeného zákona. Vedúcim archeologického výskumu spoločnosti AA TERRA ANTIQUA bol PhDr. Václav Hanuliak, v súčasnosti výskum vedie Mgr. Peter Mosný.

Pre archeologický výskum spoločnosti AA TERRA ANTIQUA je za Archeologickú radu (odborný poradný a koordinačný orgán Ministerstva kultúry SR pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a náleziská) ustanovený garant PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *